Bảng Giá

SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC GIÁ
HÒN NON BỘ m2 10.000.000 ---> 20.000.000
TIỂU CẢNH CẦU THANG Bộ 10.000.000 ---> 15.000.000
TIỂU CẢNH THÁC NƯỚC m2 1.300.000   --->   2.500.000
TIỂU CẢNH HỒ CÁ KOI m2 10.000.000 ---> 20.000.000
TIỂU CẢNH TRANH ĐÁ m2 1.200.000  -->     1.800.000
TIỂU CẢNH SÂN VƯỜN m2 1.000.000  -->    3.000.000
TIỂU CẢNH Bộ 10.000.000 ---> 25.000.000
TIỂU CẢNH KHÔ Bộ 10.000.000 ---> 20.000.000
TIỂU CẢNH PHÒNG KHÁCH Bộ 10.000.000 ---> 25.000.000